SEMOGA ADA SETITIK BAROKAH TERSIRAT DARI SAJIAN YANG TERSURAT SEHINGGA HIDUP LEBIH BERMAKNA DAN BERGUNA

Monday, December 29, 2008

Imam Abu Muhammad Al-Baghawi

Imam Abu Muhammad Al-Baghawi

Imam Muhyi al-Sunah Abu Muhammad al-Husain Ibn Mas’ud al-Baghawiy. Wafat tahun 516H. seorang Mujtahid, sekaligus ahli dalam ilmu tafsir, hadits dan fiqh. Di antara karya beliau dalam fan tafsir adalah Ma’alim al-Tanzil serta syarh al-Sunnah dalam fan hadist sedangkan at-Tahzib, Dan Syarh al-Mukhtasar keduanya dalam fan fiqh. (Lih. Abu al-Faidl Muhammad Yasin al-Fadani dalam Al-Fawa’id al-Janiyyah 165, Dar al-fikr 1997).

Link ke Facebook

0 komentar: